ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

1

آقای سعید قمبری

مسئول امور دفتری

مدیریت امور دانشجویی

2

آقای ایرج براتی زاده

مدیر امور دانشجویی

3

آقای علی اشرفی

کارشناس امور دانشجویی

امور دانشجویی

4

خانم اعظم رحیمیان

مسئول امور دانشجویی

5

آقای یحیی چراغیان

کارشناس امور دانشجویی (کمیته انضباطی)

6

آقای محمود جعفری نراقی

کاردان امور دانشجویی (صدور گواهی)

7

آقای مهدی هوشیاری

کاردان امور دانشجویی (صدور کارت)

مشمولین و نقل و انتقالات

8

آقای امیر رضا بروغنی

مسئول امور مشمولین، نقل و انتقالات

9

آقای حسین مهرداد تبار

کارشناس امور دانشجویی (مشمولین)

10

آقای حمید آقا زاده

کارشناس امور دانشجویی (معافیت ها)

11

آقای سبحان امینی

کارشناس امور دانشجویی (نقل و انتقالات)

12

خانم خدیجه محمدی

کارشناس امور دانشجویی ( خدمات دانشجویی)

اداره امور دانش آموختگان

13

آقای سید علیرضا شریعت

رئیس اداره دانش آموختگان

14

آقای مرتضی بهرامی

کارشناس امور دانش آموختگان

15

آقای عباس خدابنده

کارشناس امور دانش آموختگان

16

آقای علیرضا ابراهیمی

کارشناس امور دانش آموختگان

17

آقای محمد فکوری

کارشناس امور دانش آموختگان

18

آقای مجتبی جعفری

کارشناس امور دانش آموختگان

19

آقای صادق سالمی

کارشناس امور دانش آموختگان

20

خانم آزاده نبی اله

کارشناس امور دانش آموختگان

21

خانم زهرا برقی

کارشناس امور دانش آموختگان

22

خانم مهناز رمضانی

کارشناس امور دانش آموختگان

23

خانم مریم رنجکش

کارشناس امور دانش آموختگان

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

24

آقای محمد رحیم بیرقی

مدیر فرهنگی و اجتماعی

25

خانم حمیده دهقانی

مسئول امور فرهنگی و اجتماعی

26

خانم سارا آزاد

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (خواهران)

27

آقای سید داوود حسینی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (برادران)

28

آقای یعقوب سیفی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (ستاد اقامه نماز)

29

 

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی ( فوق برنامه)

راهنمایی و مشاوره

30

آقای محمد رضا حاج نوروزی

کارشناس راهنمایی و مشاوره (برادران)

31

آقای علی سعیدی خرمی

کارشناس راهنمایی و مشاوره (خواهران)

بوفه و رستوران

32

آقای حسین الیاسی

مسئول آشپزخانه

33

آقای اصغر مرادی

سرآشپز

34

آقای علی داد زیوری

آشپز

35

آقای ابراهیم زارعی

کمک آشپز

36

آقای عابدین سوری

کمک آشپز

37

آقای مصطفی ارژنگ نیا

کمک آشپز

38

آقای عباسعلی بی پروایی

کمک آشپز

39

آقای مهدی کیقبادی

کمک آشپز

40

آقای محمود امینی

کمک آشپز

41

آقای ولی الله قهرمانی

کمک آشپز

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.