تخفیف دانشجویی

تعداد بازدید:۷۱۳۹

   شرایط و مدارک لازم جهت اخذ تخفیف دانشجوئی  

   اعتبار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱  لغایت  ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ می باشد.  

   ضمناً تاریخ فوق غیر قابل تمدید بوده و از پذیرش خارج از این تاریخ معذور می باشیم   

 

 • در صورت کامل نبودن فرم یا همراه نبودن مستندات لازم و یا ارسال دیر هنگام (پس از زمان اعلام شده)  به تقاضای فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • به دانشجویان مقطع دکتری (به غیر از ۳ دانشجو همزمان دانشگاه آزاد اسلامی و بیماری خاص) و میهمان  تخفیف تعلق نمی گیرد.
 • علیرغم برخورداری از چند تخفیف در یک نیمسال دانشجو فقط مشمول یکی از موارد (بالاترین تخفیف) خواهد بود.
 •  مدارک تحویلی جهت تخفیف فقط جهت نیمسال جاری منظور شده و قابل تعمیم به سایر ترم ها نخواهد شد.

 

درصد تخفیف پس از تائید کمیته تخفیف قابل اجرا می باشد.

 

 طبق بخشنامه های سازمان مرکزی به دانشجویان با شرایط ذیل تخفیف تعلق می گیرد:

۱- ماده ۵ (شهریه خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

 • مشروط نبودن در ترم گذشته
 • گواهی اشتغال به کار (معرفی نامه) اعضاء خانواده در سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی  مشغول به خدمت هستند. با نسبت ۱- پدر و مادر ۲- همسر
 • همراه داشتن اصل شناسنامه دانشجو، و در صورت واجد شرایط بودن ارائه کپی از تمامی صفحات آن
 • همراه داشتن اصل شناسنامه فرد شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی و کپی از تمام صفحات

 

۲- ماده ۱۳ (تخفیف شهریه خانواده ‏های که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی دارند)

 • مشروط نبودن در ترم گذشته
 • اشتغال به تحصیل اعضاء خانواده دانشجویان در سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با نسبت ۱- خواهر و برادر مجرد ۲- مادر، پدر و فرزندان مجرد تحت تکفل ۳- زن و شوهر(شرایط مربوط به افرادی می شود که تحت تکلف یک فرد قرار گرفته باشند)
 • ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری دانشجوی واحد دیگر، و برگه انتخاب واحد دانشجوی این واحد دانشگاهی
 • همراه داشتن اصل شناسنامه دانشجویان، و در صورت واجد شرایط بودن ارائه کپی از تمامی صفحات آن
 • دانشجویان شاغل به تحصیل همزمان در واحد یادگار امام (ره ) شهرری، لازم است هریک به صورت جداگانه برای تخفیف مدارک ارائه نمایند.
 • تخفیف به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی فقط به صورت ۳ دانشجو همزمان در یک خانواده امکان پذیر می باشد.

 

۳- ماده ۱۵ (بیماریهای خاص)

 • ارائه معرفی نامه با مهر و امضاء از انجمن های بیماریهای خاص (دیابت نوع اول ، سرطان، ام اس و ....)

 

۴- ماده ۱۶ (دانشجویان کم درآمد)

 • مدارک مثبته دال بر عدم تمکن مالی سرپرست خانواده
 • همراه داشتن اصل شناسنامه دانشجو، و در صورت واجد شرایط بودن ارائه کپی از تمامی صفحات

 

۵- ماده ۱۷

 • دانشجویانی را که تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند می بایست معرفی نامه ای راکه به تائید شهرستان و استان مربوطه رسیده باشد ارائه نمایند.

 

۶- ماده ۲۰ (ازدواج دانشجوئی)

 • اصل شناسنامه زوجین و کپی از صفحه اول و مشخصات همسر
 • اصل سند ازدواج و کپی از صفحات ۲ و ۳ و ۴ و ۵

 

   در صورت داشتن هر یک از شرایط ذکر شده فرم زیر را دانلود نمایید   

  پرینت فرم را تهیه و پس از اخذ امضا از کارشناس گروه و حسابداری دانشکده تحویل نماینده امور دانشجویی در دانشکده مربوطه نمایید  

 

مـعـاونـت فـرهـنـگـی و دانـشـجـویـی

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۰