کارگروه های تخصصی

 پیرو مصوبات شورای فرهنگی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی و به منظور مشارکت و مساعدت واحدهای تابعه به منظور تحقق اهداف و رسالت‌های فرهنگی، کارگروه‌های تخصصی فرهنگی تأسیس و با تشکیل جلسات منظم نسبت به بررسی و برنامه ریزی جهت دستیابی به راه کارهای مناسب فرهنگی اهتمام می ورزند.