اداره فارغ التحصیلان

اداره فارغ التحصیلان بعد از اتمام دوره تحصیلی دانشجویان بعد از دریافت کارنامه و کلیه مدارک فارغ التحصیلی نسبت به صدور مدارک آنها اقدام می نماید.

انواع مدارک فارغ التحصیلی که توسط این اداره صادر می شود به شرح زیر است.

صدور و تحویل گواهینامه موقت:

کارنامه و مدارک تحصیلی بعد از وصول از آموزش واحد بررسی و نسبت به صدور گواهی نامه موقت اقدام می شود و سپس جهت تأئید نهائی به حوزه ریاست ارسال می شود و بعداز تایید به اداره تحویل مدرک اعاده می شود. تحویل گواهینامه موقت به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با ارائه برگه تسویه حساب و برای برادران مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنان را مشخص می کند انجام می شود مدارک نظام وظیفه شامل موارد ذیل می باشد:

- کارت پایان خدمت دوره ضرورت و کارت معافیت دائم.

- کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن (بدون غیبت اولیه)

- گواهی اشتغال به خدمت یا تحصیل در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -آموزش و پرورش- سازمان کشتیرانی -جمهوری اسلامی ایران - آموزشگاه فنون هواپیمایی در ارتباط با متعهدین خدمت در سازمان های مذکور (موضوع مواد ۶ و ۷و ۸ و۹ قانون وظیفه عمومی) و همچنین گواهی اشتغال به خدمت در مشاغل قضایی برای فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی موضوع ماده واحده مربوطه مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۹ مجلس شورای اسلامی

- گواهی نیروهای نظامی - انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور

- گواهی استغال به خدمت دوره ضرورت از نیروهای نظامی و انتظامی بدون قید غیبت اولیه.

- گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی بالاتر.

- برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن.

- گواهی های صادره از سارمان وظیفه عمومی یا معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استانها (و وظیفه عمومی تهران بزرگ و کرج) مبنی بر اینکه ذینفع حائز شرایط دریافت یکی از معافیت ها (سه برادری - موارد خاص و....) یا کارت پایان خدمت می باشد. (خدمت دوره ضرورت را به اتمام رسانده و کارت وی در حال صدور است)

صدور و تحویل دانشنامه پایان تحصیلات

پس از تایید گواهی موقت، کارشناسان نسبت به صدور دانشنامه اقدام می نمایند تا جهت تایید نهائی به سازمان مرکزی ارسال گردد و تحویل دانشنامه نهایی به شخص دانشجو یا وکیل رسمی ایشان با دریافت اصل گواهینامه موقت از ایشان انجام می شود.

صدور ریز نمرات:

۱- ریزنمرات قابل استفاده برای داخل کشور که با تصویر مدرک تحصیلی و ارائه درخواست صادر می شود.

۲- ریز نمرات معتبر جهت ترجمه برای خارج از کشور:

فارغ التحصیلان پس از دریافت دانشنامه، با ارائه فیش بانکی به مبلغ ۷۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی ایران به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و تصویر دانشنامه، ریز نمرات خود را درخواست می کنند و نسبت به صدور ریز نمرات و ارسال آن به سازمان جهت تأئید اقدام می شود.

پاسخ به استعلام:

به استعلام های که از ارگان ها و نهاد ها و دانشگاه ها، از سراسر کشور در خصوص دانش آموختگان ارسال می شود، پاسخ داده می شود تاییدیه مدرک و ریزنمرات داخلی آنها به صورت محرمانه به ارگانها و نهادها و دانشگاههای سراسر کشور ارسال می گردد.

دانشجویان فارغ التحصیل برای تحویل هرگونه مدرک شامل: گواهینامه موقت، دانشنامه و ریز نمرات به مجتمع دانشگاهی یادگار امام واقع در بزرگراه خلیج فارس روبروی حرم حضرت امام خمینی ( ره ) مراجعه نمایند

تلفن: ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰ داخلی: ۲۲۵۶

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن گواهینامه موقت:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهدنامه

ارائه تصویر گواهینامه موقت

تکمیل فرم استشهاد محلی-تایید یکی از امضائ های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

درج اگهی فقدان در روزنامه کثیر الانتشار در ۳ نوبت و۲ هفته یکبار

اقدامات لازم در صورت مفقود شدن دانشنامه:

مراجعه حضوری و تکمیل فرم درخواست و تعهد نامه

ارائه تصویر دانشنامه

درج آگهی فقدان در روزنامه کثیرالنتشار در سه نوبت و دو هفته یکبار.

فیش بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ یک میلیون ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تهیه تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۰,۰۰۰ هزار ریال

یک قطعه عکس جدید

تکمیل فرم استشهاد محلی و تائید یکی از امضاء های آن توسط دفترخانه با مهر برجسته

تصویر کارت ملی

اقدامات لازم جهت صدور مدرک جدید در صورت تغییر مشخصات شناسنامه ای:

- مراجعه حضوری و ارائه اصل دانشنامه قبلی

- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی - تصویر برابر اصل شده رای دادگاه

- فیش بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ یک میلیون ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

تهیه تمبر مالیاتی به مبلغ ۱۰,۰۰۰ هزار ریال

-یک قطعه عکس جدید

تـرم آخـری ها حتماً بخوانند

با ابراز خرسندی از موفقیت شما در گذراندن دوره فعلی وآرزوی توفیق در مقاطع بالاتر نکات ذیل به منظور سهولت درامورفارغ التحصیلی به اطلاع می رسد:

۱.ازکامل بودن مدارک مورد نیاز فارغ التحصیلی اطمینان حاصل نمائید.(بدون مدرک پایه و تائیدیه آن ، مدرک مقطع بالاتر صادرنمی گردد.)

۲-مندرجات مدرک مقطع پایه و تائیدیه آن دقیقاً با شناسنامه و کارت شناسائی ملی همخوانی داشته باشد.( به عنوان مثال کد ملی ۱۰ رقمی است، در مدارکی که به   جای شماره شناسنامه ،شماره ملی ذکر شده تعداد ارقام آن کمتر از ۱۰ رقم باشد قابل قبول نیست.)

 ۳  -در صورتیکه پرونده تحویلی به اداره فارغ التحصیلی بدون فتوکپی کارت شناسائی ملی باشد به آموزش برگشت و مدرک صادر نمی   گردد.

 ۴-براساس بخشنامه های وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در مقاطع کارشناسی و کاردانی به میانگین کمتر از ۱۲ و در مقطع کارشناسی ارشد به میانگین کمتر از۱۴ مدرک تعلق نمی گیرد.

 ۵- آدرس و تلفن های ذکر شده در فرم تسویه حساب باید خوانا باشد ودرصورت تغییر آن اطلاع دهید(.ذکر تلفن همراه خود یا یکی ازبستگان نزدیک جهت تماس  فوری لازم است.)

 ۶-رعایت نکردن مقررات آموزشی در واحدگیری و پیشنیازها باعث عدم صدور مدرک تحصیلی می شود لذا موکداً توصیه می گردد   چنانچه موردی وجود دارد به شورای آموزشی اطلاع دهید تا درپایان تحصیلات ،بدون وقفه مدرک تحصیلی صادر گردد.

 ۷-پشت نویسی عکسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها می شود، لذا عکس ها به صورت چهره به چهره در پاکت گذاشته شود،ضمناً عکس فتوکپی رنگی و کامپیوتری قابل قبول نمی باشد.(عکسها بارعایت موازین اسلامی و عرف دانشجوئی،باشد.)

تذکر مهم: چنانچه قصد دارید عکس جدید و با شرایط فوق روی مدرک شما الصاق گردد حتماً عکسهای قبلی را از مسئول رشته خود دریافت نمائید تا اشتباهاً استفاده نگردد.

۸- هرگونه مغایرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودی باید با مدارک مستدل رفع شده باشد.

۹-چنانچه قصد تغییر در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را دارید قبل از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی اقدام شود.

 ۱۰-مدرک فارغ التحصیلی فقط به شخص فارغ التحصیل یا وکیل قانونی وی با اخذ امضاء و اثر انگشت تحویل می گردد.

۱۱ -  درخواست ریزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امکان پذیر است.

۱۲-   به فارغ التحصیلانیکه از وام بلندمدت استفاده کرده اند گواهینامه موقت تحویل می گردد، اما تحویل دانشنامه منوط به تسویه وام می باشد.

۱۳-اسامی دانش آموختگانی که به موفقیت های علمی،شغلی و ...نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت می گردد،لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصیلان اطلاع دهید تا نسبت به تقدیر در جشن ها اقدام شود.

۱۴-پس از تحویل پرونده به اداره فارغ التحصیلی بلافاصله گواهینامه پایان تحصیلات صادر می گردد ،لذا چنانچه تمایل به استفاده از ماده ۴۷ آئین نامه آموزشی

( ترمیم معدل) را دارید قبل از ارسال پرونده اقدام نمائید،پس از صدور گواهینامه تغییر در آن امکان پذیر نیست.

 ۱۵- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندی از این امتیاز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمینان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق   مندرجات آن اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت ودانشنامه فارغ التحصیلان    

۱-  فیش بانکی به مبالغ ذیل به شماره حساب سیبا ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی  -   نام صاحب حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ

۱

دکتری حرفه ای و تخصصی

۲۹۰/۰۰۰ ریال

۲

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۷۰/۰۰۰ ریال

۳

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

۱۵۰/۰۰۰ ریال

۴

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

۷۰/۰۰۰ ریال

۲-  دو عدد تمبر مالیاتی ۱۰/۰۰۰ ریالی جهت الصاق بر روی مدرک تحصیلی. ( محل تهیه بانک ملی دانشگاه )
۳- اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه
۴- اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
۵- پنج قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ، از یک نگاتیو، ترجیحا رنگی که در سال جاری تهیه شده باشد.
۶-  اصل کارت دانشجویی وکارت اتوماسیون
۷-  مخصوص آ قایان :
اصل و تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت  ( دائم یا موقت )
 ارائه آخرین حکم کارگزینی ومعرفینامه از اداره آموزش وپرورش ویا مراکز دولتی
ارائه گواهی اشتغال به کار برای شاغلین در نیروهای مسلح ( پیمانی یا رسمی ) به تاریخ روز

‹‹آیین­ نامه پذیرش بدون آزمون فارغ ­التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی›› 

۱-  معدل کل حداقل ۱۷ باشد. (کارشناسی ­پیوسته و ناپیوسته) معدل کل ۱۸ باشد (کاردانی)

۲-  دانشجویانی که دارای دروس معادلسازی شده باشند اگر چه دارای شرط معدل بالا باشند مشمول این آیین­نامه نمی­باشند.

۳-  دانشجویانی که از ماده ۴۷ آیین ­نامه آموزشی (نیمسال جبرانی) استفاده کرده باشند مشمول این آیین­نامه نمی­شوند.

۴-  جزء ده درصد فارغ­ التحصیلان برتر براساس تعداد ثبت ­نام شدگان واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی در رشته ذیربط و در سال ورود باشد.

۵-  حداکثر ظرف مدت ۸ نیمسال فارغ­التحصیل شده باشد. (کارشناسی­پیوسته) حداکثر ظرف مدت ۴ نیمسال فارغ ­التحصیل شده باشد.(کارشناسی­ ناپیوسته و کاردانی)

۶-   دانشجویانی که از مرخصی بدون احتساب استفاده کرده ­اند در صورتی مشمول این آیین ­نامه می‏شوند که مجموع تعداد نیمسالهای تحصیلی آنها از ۸ نیمسال برای دانشجویان کارشناسی پیوسته و ۴ نیمسال برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تجاوز نکرده باشد.

۷-  فارغ­ التحصیل واجدالشرایط این آیین­ نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یکبار و فقط در همان دوره امکان استفاده از این آیین­ نامه را خواهند داشت.    

۸- پذیرش دانشجو فقط در رشته همنام امکان­پذیر است.

۹-  پذیرش در رشته ­هایی که فاقد رشته همنام در مقطع بالاتر باشند با تشخیص مرکز آزمون صورت می­گیرد. 

استناد به بند ۱۷ بخشنامه شماره ۳۴/۱۶۲۱۳۱ مورخ ۸۹/۴/۳۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا کسانیکه از فارغ التحصیل وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.