شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۲۴۴۴

 ردیف

حوزه ریاست

تلفن مستقیم

تلفن داخلی 

۱

معاونت فرهنگی و دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۴۵

۲۵۳۷

۲

مدیر امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۱

۲۵۳۵

۳

مسئول امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۵

۲۵۳۶

۴

مسئول مشمولین

۵۵۲۲۹۲۴۰

۲۵۲۰

۵

بوفه و رستوران

۵۵۲۲۹۳۰۶

۲۳۷۰

۶

اداره امور دانش آموختگان

۵۵۲۲۹۲۴۲

۲۲۵۶

۷

مدیر امور فرهنگی

۵۵۲۲۹۳۰۲

۲۵۱۵

۸

مسئول کانون قرآن و عترت

۵۵۲۲۹۳۳۲

۲۵۱۸

۹

دفتر راهنمایی و مشاوره

۵۵۲۲۹۲۴۳

۲۲۶۱

 

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۶