شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۲۲۷۳

ردیف

حوزه

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

۱

معاونت فرهنگی و دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۴۵

۲۵۳۷

۲

مدیر امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۱

۲۵۳۵

۳

مسئول امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۵

۲۵۳۶

۴

مسئول مشمولین

۵۵۲۲۹۲۴۰

۲۵۲۰

۵

بوفه و رستوران

۵۵۲۲۹۳۰۶

۲۳۷۰

۶

اداره امور دانش آموختگان

۵۵۲۲۹۲۴۲

۲۲۵۶

۷

مدیر امور فرهنگی

۵۵۲۲۹۳۰۲

۲۵۱۵

۸

دفتر راهنمایی و مشاوره

۵۵۲۲۹۲۴۳

2261

۹

مسئول کانون قرآن و عترت

۵۵۲۲۹۳۳۲

۲۵۱۸

10

کارشناس امور فوق برنامه

---

2541

11

کارشناس دفتر فرهنگ دانشکده علوم انسانی

---

2592

12

کارشناس دفتر فرهنگ دانشکده مدیریت و حسابداری

---

2421

13

کارشناس دفتر فرهنگ دانشکده  فنی و مهندسی

---

2232

14

کارشناس دفتر فرهنگ دانشکده هنر و معماری

---

2284

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۸