شماره تماس های ضروری

تعداد بازدید:۲۶۴۵

معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن مستقیم

تلفن داخلی (۵۵۲۲۹۲۰۰)

دکتر شهرام علم

معاون فرهنگی و دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۴۵

۲۵۳۷

دکتر علی شهابی

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

آقای حسین الیاسی

​مدیر امور دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی،

مسئول سایت نقل وانتقالات

۵۵۲۲۹۳۶۱

۲۵۳۵

 آقای یحیی چراغیان

مسئول امور دانشجویی

۵۵۲۲۹۳۶۵

۲۵۳۶

آقای امیررضا بروغنی

مسئول مشمولین

۵۵۲۲۹۲۴۰

۲۵۲۰

آقای مجید شیرازی

بوفه و رستوران

۵۵۲۲۹۳۰۶

۲۳۷۰

آقای خدابخش ملکی

مسئول کانون قرآن و عترت

۵۵۲۲۹۳۳۲

۲۵۱۸

آقای ابراهیم امینیان

کارشناس اقامه نماز

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

آقای حسین حسامی

کارشناس فرهنگی دانشکده مدیریت و حسابداری

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

آقای موسی گروسی

کارشناس فرهنگی دانشکده هنر و معماری

۵۵۲۲۹۳۰۰

۲۵۱۵

خانم حنانه شیخی

کارشناس فرهنگی دانشکده علوم انسانی

۵۵۲۲۹۲۲۱

۲۵۳۷

خانم زهره قیدارپور

کارشناس فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی و برق

۵۵۲۲۹۲۲۱

۲۵۳۷

آقای محمدرضا حاج نوروزی

کلینیک سلامت و دفتر راهنمایی و مشاوره

۵۵۲۲۹۲۴۳

۲۲۶۱

آقای عباس شهبازی 

کارشناس امور ورزشی

۵۵۲۲۹۳۱۳

۲۲۴۳

آقای اسکندری

انتشارات دانشگاه

۰۹۱۲۷۹۸۰۸۱۹

جهت خرید کتاب

 

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰